spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Jaarverslagen

Stichting Wishing Well West

Hier vind je de gegevens over onze stichting.

Basisgegevens

Meerjarenbeleidsplan

Jaarverslag 2016

Verkorte jaarrekening 2016

Jaarverslag 2017

Verkorte jaarrekening 2017

Jaarverslag 2018

Verkorte jaarrekening 2018 

Jaarverslag 2019

Verkorte jaarrekening 2019

Verkort jaarrverslag 2020

In verband met onze personele omstandigheden heeft publicatie van het jaarverslag 2020 vertraging opgelopen. Wij werken er hard aan om de informatie zo snel mogelijk te publiceren. In de tussentijd kunt u voor vragen contact met ons opnemen via .(JavaScript must be enabled to view this email address)

 

Besluit van het bestuur

 

DE ONDERGETEKENDE:

Mevrouw E. Huisman (dagelijkse leiding)

handelend in haar hoedanigheid als gevolmachtigd bestuurder van de stichting: Wishing Well West, statutair gevestigd te 3531 CD Utrecht, met adres Kanaalstraat 159 ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30240742, hierna aan te duiden als: de stichting.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

Overleg is gepleegd met overige bestuursleden:

Mevrouw C.E . Schaap (voorzitter)
Mevrouw B. Akdeniz- Breekveldt (penningmeester)
Mevrouw I. I. Ruigrok (secretaris)

 BESLUITEN HIERBIJ TOT:

Verlening van uitstel van publicatie van de financiële gegevens over het boekjaar van 2021. Reden van uitstel is vertraging van de financiële werkzaamheden door de afgelopen corona-crisis. De afgelopen periode is alles in het werk gezet om de programma’s van de stichting door te laten draaien. Dit is, ondanks het coronavirus, gelukt. Dit had de hoogste prioriteit. De jaarrekening wordt inmiddels opgesteld door de boekhouder. De accountant heeft de verwerking van de cijfers ingepland.

Het besluit tot uitstel geldt voor 4 maanden. De jaarcijfers worden voor 1 oktober 2022 op de website geplaatst.

Getekend te Utrecht, op 31 mei 2022

Wishing Well West

Else Huisman
(dagelijkse leiding en gevolmachtigde)